Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Vedligeholdelse af veje i Sommerhusområder

Kommunens pligter
Odder Kommune er vejmyndighed for privat fællesveje i Sommerhusområder, men har ikke pligt til at vedligeholde, renholde eller vintervedligeholde vejene.
Som vejmyndighed kan kommunen om nødvendigt sørge for at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og kørende, på grundejernes regning.
Grundejernes forpligtigelser
Grundejere med grunde der grænser op til en privat fællesvej, er efter privatvejsloven ansvarlige for vejens vedligeholdelse og renholdelse, herunder vintervedligeholdelse.
I de fleste Sommerhusområder er det en grundejerforening eller et vejlaug der står for vedligeholdelsen.
Grundejerne må ikke ændre på vejens udseende, hverken ved beplantning eller anlæg af bump eller lignende, ligesom opsætning og nedtagning af autoriserede skilte m.m. ikke må finde sted uden en tilladelse fra Odder Kommune og Østjyllands Politi. En ansøgning kan sendes til Odder Kommune der efterfølgende drøfter sagen med politiet.
Uenighed
Ved uenighed mellem de vejberettigede om vejens vedligeholdelse (herunder beplantning ud mod vejareal), renholdelse og vintervedligeholdelse, kan der rettes henvendelse til Odder
Ved manglende vedligeholdelse, samt manglende klipning af beplantning kan kommunen udstede et påbud til de ansvarlige grundejere om at få arbejdet udført. Er arbejdet ikke udført indenfor en given frist, vil kommunen sørge for at arbejdet udføres og sende regningen til de ansvarlige grundejere. Se desuden afsnit om vintervedligeholdelse af sommerhusområder, samt vejledning om beskæring af hegn og buske. Ved uenighed mellem de vejberettigede om vedligeholdelsen af en privat fællesvej, kan der rettes skriftlig henvendelse til kommunen. Kommunen kan efterfølgende, såfremt det skønnes nødvendig for at sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og kørende, sørge for at vejen istandsættes på grundejernes regning.
Privatvejsloven
Ovenstående har hjemmel i privatvejsloven.  privatvejsloven skelnes der mellem 2 typer private fællesveje - private fællesveje i byer byzone-områderne og i Sommerhusområder og private fællesveje på landet.  Mere information på retsinformation.dk


Tilbage til indhold