Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Beboelse i sommerhus

Sommerhuse må bruges hele sommeren og i begrænset omfang om vinteren. Der er dog visse undtagelser, som giver ret til helårsbeboelse.
I Danmark må alle Sommerhusejere og lejere benytte Sommerhuset om sommeren. Men om vinteren, dvs. fra 1. oktober - 31. marts, må
beboelse i Sommerhuse ifølge planlovens § 40 kun ske som ”kortvarige ferieophold”. Det er Odder Kommune, der fører tilsyn med loven.
Hvad står der i planloven?
Bestemmelsen om, at Sommerhuse ikke må bebos hele året, håndhæves restriktivt. Bestemmelsen skyldes bl.a. et krav fra EU pga. den danske særregel, der fastsætter, at udlændinge ikke må købe Sommerhuse i Danmark. Derfor kræver EU, at kommunerne fører kontrol med, at alle danske Sommerhusområder primært anvendes til fritidsformål. Endvidere skal forbuddet mod helårsbebo-else i Sommerhusområder sikre, at karakteren af disse områder bevares. Kommunerne har i øvrigt ikke samme serviceniveau
for snerydning m.v. i Sommerhusområder, som i resten af kommunen.
Bo lovligt i Sommerhus om vinteren
Sommerhuse kan lovligt anvendes til beboelse i perioden fra 1. april - 30. september. Uden for denne periode kan Sommerhuse som hovedregel kun anvendes til kortvarige ferieophold m.v., hvilket vil sige sammenlagt 3 - 4 uger samt weekender og helligdage. Det betyder, at en bolig i et Sommerhusområde lovligt kan benyttes til beboelse af ejeren eller en eller flere lejere i sammenlagt  ca. 30 uger årligt.
Pensionistreglen
Imidlertid gælder særlige regler for pensionister. Ifølge planlovens § 41 har pensionister en personlig ret til at bo i Sommerhuset hele året, hvis vedkommende:
• enten har ret til folkepension
• eller modtager efterløn eller pension og er over 60 år
• eller modtager førtidspension i henhold til lov om social pension
• … og har ejet Sommerhuset i mindst 8 år.
Pensionistreglen giver samtidigt en ægtefælle, samlever og ikke voksne børn lov til at bo i sommerhuset sammen med pensionisten. Hvis pensionisten fraflytter eller sælger Sommerhuset, skal hele husstanden flytte. Hvis pensionisten dør, kan ægtefælle, samlever eller ikke voksne børn fortsat bo lovligt i Sommerhuset. Pensionister behøver alene at tilmelde sig Folkeregisteret på Sommerhusadressen, hvis de beskrevne betingelser er opfyldt. De behøver ikke at søge om tilladelse til helårsbeboelse. Pensionister skal, hvis kommunen forlanger det, være i stand til at dokumentere:
• hvor længe vedkommende har ejet Sommerhuset
• at de nævnte betingelser for at være pensionist er opfyldt.
Pensionister har altså ikke en generel ret til at bosætte sig i et hvilket som helst Sommerhus. Pensionister kan heller ikke overføre sin 8 års ”anciennitet”, hvis vedkommende vil købe et andet Sommerhus.


Tilbage til indhold