Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Vejledning for beskæring af træer og buske

Træer og buske på private arealer langs vejene i dommerhusområderne skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Hvad skal grundejerne gøre? Fortov/rabat og kørebane skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen. Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,20 m. Frihøjde over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen på 4,2 m også for den nærmeste meter udenfor kørebanekanten. Vær særlig opmærksom på at holde beplantningen klippet omkring, vejskilte, brandhaner og
postkasser mv.
Oversigtsarealer
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet holdes nedklippet. I almindelighed må træer buske og lignende højst være 1 meter over vejens niveau.
Hvad kan kommunen: Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortov, grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring, der kommer en klage over manglende beskæring, og gener som følge deraf.
Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtigelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.
Mere information:
Reglerne om vedligeholdelse af beplantning og hegn langs veje, findes i lov om offentlige veje (§103, stk. 2) i lov om private fællesveje (§ 61) og i lov om hegn (§ 11, stk. 1).Tilbage til indhold