Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Hvor og hvordan må jeg færdes i Sommerhusområder

Reguleringen af, hvor man som privatperson må færdes i Sommerhusområderne reguleres dels af privatvejsloven og dels af Naturbeskyttelsesloven.
Privatvejsloven gælder i den bebyggede del af Sommerhusområdet. Naturbeskyttelsesloven gælder i de områder, hvor man som besøgende får følelsen af, at man er ude i naturen, dvs. på stranden, i skoven, mellem dyrkede marker og på udyrkede naturarealer.
Naturbeskyttelsesloven
I Danmark har enhver ret til af færdes langs strande, i skove, i det åbne land og på udyrkede arealer. Færdslen skal ske til fods eller på cykel, de steder hvor cykling er tilladt. Adgangsreglerne reguleres af Naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. Der gælder forskellige adgangsbestemmelser for de enkelte områder. Her gennemgås hvad der gælder for strande, udyrkede arealer, det åbne land og skovene, idet disse områder findes langs kyststrækningen i Odder Kommune og dermed må have interesse for Sommerhusgæsten.
Strande
Strande, dvs. strandbredder og andre kyststrækninger, er ifølge Naturbeskyttelseslovens § 22 åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Med kortvarigt ophold menes ophold op til en dags længde. Opholdet må gerne finde sted om natten. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. Det er heller ikke tilladt at cykle på stranden.
Det er ikke tilladt at tage ophold, hvis stranden ligger nærmere end 50 m fra et Sommerhus, hvis Sommerhus og strandbred ejes af samme ejer. At man ikke må tage ophold, er ikke ensbetydende med, at man ikke må bade eller krydse ind over et areal, som ligger tættere end 50 m fra et Sommerhus. Det må man gerne langs hele kyststrækningen. På offentlige strande og på umatrikulerede strandarealer må man gerne opholder sig under 50 m af et Sommerhus.
Hunde på stranden
I perioden 1. april - 30. september skal hunde føres i snor på hele strandarealet. Det er dog tilladt at hunden bader (uden snor), hvis det foregår længere ude end den daglige lavvandslinje. Årsagen til dette er, at naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser ikke gælder på søterritoriet. Fra den 1. oktober til den 31 marts må man medtage løse hunde på strandbredden. Hunde må dog kun løbe uden snor, hvis de er under fuld kontrol. Det kan straffe med bøde, hvis reglerne omkring hund i snor overtrædes. Hunde skal føres i snor på private, enkeltmandsejede veje og stier. På veje og stier i det åbne land er det tilladt at medbringe hunde uden snor Det forudsættes at hunden er under fuld kontrol
efter reglerne i Hundeloven. Hunde skal føres i snor hele året.
Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er områder med en naturlig plantevækst. Dyrkede græsmarker betragtes ikke  et udyrket areal. Ifølge Naturbeskyttelseslovens
§ 24 må man færdes til fods på udyrkede  fra kl. 6.00 til solnedgang, hvis der er lovlig adgang  til arealerne. Dvs. at der f.eks. skal være vej eller en sti, som leder forbi det udyrkede areal.
Man må ikke cykle på et udyrket areal, men man  gerne trække sin cykel. Ophold på udyrkede  må ikke finde sted under 150 m fra Sommerhuse,  altså, det er den samme person som ejer både det udyrkede areal og Sommerhuset. 

Veje og stier i det åbne land
Ifølge § 26 i naturbeskyttelsesloven er det tilladt  færdes til fods og på cykel på veje og stier og  fællesveje og -stier i det åbne land. Om et  er åbent land eller by/Sommerhusområde er uafhængigt af om det er by eller landzone,  ene og alene af, om området opfattes  åbent land af den besøgende.
Reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 gælder  for veje og stier i skove, idet skovene har sine  adgangsbestemmelser. Adgangsretten gælder hele døgnet.

Ridning
Det følger af mark- og vejfredslovens § 17, at ridning er tilladt på veje og stier (der fremtræder som egnet til ridning), men kun hvis ejeren ikke har forhindret dette gennem skiltning.
Ridning er som udgangspunkt ikke tilladt i private skove, medmindre skoven gennemløbes af en privat fællesvej. Dog kan den private ejer forbyde ridning ved skiltning.
Ridning er ikke tilladt på udyrkede arealer.                  

Skove
Skovarealerne langs kyststrækningen i Odder er alle private og her gælder det at det er tillad at færdes til fods ad stier og veje i tidsrummet fra kl. 6 til solnedgang. Færdsel må ikke finde sted på udyrkede arealer i skoven, selvom de er uhegnede. Det gælder dog, at små private skove under 5 ha kan lukkes helt af for offentligheden. Dette skal vises ved skiltning. Man må cykle i skovene, hvis stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler. Man må ikke cykle inde i selve skoven, heller ikke på en mountainbike.
Man må ikke tage ophold i skoven under 150 fra beboelses- og driftsbygninger, hvis hus og skovarealet omkring ejes af den samme ejer. Ridning er kun tilladt på strandarealet fra d. 1. september til den 31. maj.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at læse mere om adgangsbestemmelserne i det åbne land, kan Naturstyrelsens vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven læses på følgende link; http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/Adgang/
Hvormaajegfaerdes/Afsnit6.htm#612
Privatvejsloven
I Odder Kommune har alle Sommerhusområder status som private fællesveje i byzone. Efter privatvejslovens bestemmelser har alle ejendomme med en vejret til en privat fællesvej eller privat fællessti, retten til at benytte denne som færdselsareal for ejendommen. En vejret stiftes typisk ved en privat aftale mellem vejejer og ”bruger”. Men vejret kan også
erhverves ved hævd, eller være stiftet på offentligretligt grundlag, f.eks. ved ekspropriation. Dokumentation for vejret kan foreligge som en tinglyst servitut på den ejendom vejen løber over, ved vejejerens anerkendelse af vejretten eller være fastslået i en dom. Om en ejendom har en sådan vejret, er et spørgsmål om fortolkning af skriftlige og/eller
mundtlige aftaler. Hverken kommunen som vejmyndighed eller Vejdirektoratet kan efter privatvejsloven tage stilling hertil. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter må spørgsmålet afklares af domstolene. Du kan læse mere omkring privatvejslovens bestemmelser her: www.retsinformation.dk


Tilbage til indhold