Odderkystens Fællesudvalg

Gå til indhold
Regulativ for afbrænding af bål i Odder Kommune

Affald fra private haver skal bortskaffes enten ved hjemmekompostering eller ved aflevering på Nærgenbrugspladsen, Skovdalsvej 26 A, Odder.
Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål skal ske i en afstand af mindst:
30 m fra alle bygninger med hårdt tag.
60 m fra brændbare markafgrøder.
200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale.
200 m fra lyngklædte arealer og nåletræplantager.
200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.
200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.
Før bålet anlægges og antændes skal nedenstående retningslinjer iagttages:
kontroller om bålet er placeret således, at afstandsbestemmelserne kan overholdes.
Fremskaf brandslukningsmateriel såsom en skovl, en spand vand eller udlæg en haveslange, således at bålet kan slukkes med kort varsel.
Overvej om det er forsvarligt at antænde bålet under det herskende vejrlig, og kontroller om vinden bærer væk fra naboejendomme.
Undersøg om det er et belejligt tidspunkt, hvor naboerne generes mindst muligt, og vær opmærksom på om naboen har tøj på tørresnoren.
Er der tvivl
Er der tvivl om, hvorvidt afbrændingen kan gennemføres fuldt forsvarligt, eller kræves der dispensation i henhold til bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, skal der rettes henvendelse til:
Beredskabschef Søren Rekly
Rådhusgade 38, 8300 Odder
Tlf. 8780 3560 eller 2922 2730
Under afbrændingen
Afbrænding skal foretages under konstant opsyn af en voksen person. Dette gælder, indtil ild og gløder er slukket.
Ændrer vinden retning under afbrændingen eller forøges den i styrke således, at der opstår fare eller gene for omgivelserne, skal afbrændingen omgående afbrydes. Går det galt Udvikler bålet sig så voldsomt, at det ikke kan reguleres, og opstår der fare for en større brand, tilkaldes brandvæsnet via alarmcentralen telf. 112.
Når bålet er afbrændt
Efter afbrænding skal bålet slukkes helt inden det forlades, og evt. uafbrændt materiale og aske, skal fjernes på en miljømæssig forsvarlig måde.
Fælles bålpladser
Fælles bålpladser må kun anlægges efter en godkendelse ved Odder Kommune. Godkendelse af permanente fælles bålpladser vil kun blive meddelt til foreninger, typisk beboer- og
grundejerforeninger, som pålægges ansvaret for benyttelse og vedligeholdelse af bålpladsen. På fælles bålpladser må kun afbrændes rent og brændbart haveaffald, såsom grene, buske og træ uden imprægnering, lak og maling. Antænding af bål må kun ske efter aftale med bestyrelsen, der har ansvaret for benyttelse og vedligeholdelse af bålpladsen.
Bål på stranden
På strandarealer, hvor det ikke ved skiltning er forbud, er det tilladt at afbrænde have- og parkaffald, forudsat at det sker i overensstemmelse med de i regulativet foreskrevne regler.
Have- og parkaffald må kun henligge på strandarealet 1 døgn før afbrændingen.
Det er tilladt at afbrænde Sct. Hansbål Ved anlæg af Sct. Hans-bål er det tilladt at henlægge affald efter 1. juni.
Dispensation
Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation til anlæg og afbrænding af festbål.
Ansøgning om dispensation fremsendes til:
Odder kommune
Rådhusgade 3 , 8300 Odder
som foranlediger indhentet evt. nødvendig tilladelse ved politiet.
Tilbage til indhold